Jätelaki ja säädökset

Suomen jätelainsäädäntö seuraa EU:n jätelainsäädäntöä, mutta on joiltakin osin EU:n vastaavia säännöksiä tiukempi. Valtakunnallisen jätelain lisäksi kunnilla on oikeus antaa kuntakohtaisia jätehuoltomääräyksiä.

Jätelaki ja säädökset

Jätealaa säätelevät mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, lukuisat ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetukset ja päätökset sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset. Napapiirin Residuum on vastuullisena toimijana velvollinen noudattamaan jätealaa koskevia säännöksiä. Säännösten mukainen jätteiden käsittely aiheuttaa kuluja, joita katetaan asiakkailta perittävillä jäte- ja perusmaksuilla. Kattava lista valtakunnallisista säädöksistä löytyy ympäristöministeriöltä.

Jätehuoltomää­räykset

Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä jätehuollossa. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä erilaisten jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälit jätelajista riippuen.

Tutustu jätehuoltomääräyksiin

Jätehuollon viranomaiset

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntien alueilla jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto.

Lue lisää jätehuoltojaostosta Rovaniemen kaupungin sivuilta

Jätelakiuudistus

Jätelainsäädäntöuudistus tuo muutoksia pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräykseen Napapiirin Residuumin toimialueella Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen, eli yhdyskuntajätteen kierrätystä merkittävästi.

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Jätelakiuudistus yrityksille

Napapiirin Residuum Oy kutsuu jätekuljetuksista kiinnostuneita yrityksiä markkinavuoropuheluun koskien tulevia kuljetushankintoja.

Lue lisää