Jätelaki ja säädökset

Suomen jätelainsäädäntö seuraa EU:n jätelainsäädäntöä, mutta on joiltakin osin EU:n vastaavia säännöksiä tiukempi. Valtakunnallisen jätelain lisäksi kunnilla on oikeus antaa kuntakohtaisia jätehuoltomääräyksiä.

Jätelaki ja säädökset

Jätealaa säätelevät mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, lukuisat ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetukset ja päätökset sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset. Napapiirin Residuum on vastuullisena toimijana velvollinen noudattamaan jätealaa koskevia säännöksiä. Säännösten mukainen jätteiden käsittely aiheuttaa kuluja, joita katetaan asiakkailta perittävillä jäte- ja perusmaksuilla. Kattava lista valtakunnallisista säädöksistä löytyy ympäristöministeriöltä.

Jätehuoltomää­räykset

Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä jätehuollossa. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä erilaisten jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälit jätelajista riippuen.

Tutustu jätehuoltomääräyksiin

Jätehuollon viranomaiset

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntien alueilla jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto.

Lue lisää jätehuoltojaostosta Rovaniemen kaupungin sivuilta

Jätelakiuudistus

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen myötä kunnilla, jätteen haltijoilla sekä pakkausten tuottajilla on jatkossa aiempaa tiukempia jätteiden erilliskeräysvelvoitteita. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen, eli yhdyskuntajätteen, kierrätystä merkittävästi. EU:n jäsenmaiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärästä pitäisi hyödyntää materiaalina 65 % vuoteen 2035 mennessä.

Muutoksia yli 4 asuinhuoneiston taloyhtiöiden jätehuoltoon

Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää taajamissa kaikilla kiinteistöillä, joissa asuinhuoneistoja on 5 tai enemmän. Rovaniemellä, Pellossa ja Ranualla yli neljän asuinhuoneiston kiinteistöillä tulee olla jätehuoltomääräysten mukaisesti keräysastiat seitsemälle eri jätejakeelle viimeistään 1.10.2022. Keräys on järjestettävä sekajätteelle, biojätteelle, lasille, metallille, kartongille, paperille ja muovipakkauksille.

Heinäkuussa 2023 pakkaus- ja biojätteiden keräykset siirtyvät kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen taajamien yli 4 huoneiston asuinkiinteistöiltä. Napapiirin Residuum kilpailuttaa kuljetukset.

Biojätteen keräysvelvollisuus laajenee

Biojätteen erilliskeräys- tai kompostointivelvollisuus laajenee viimeistään vuonna 2024 kaikille asuinkiinteistöille yli 10 000 asukkaan keskustaajamissa Rovaniemellä. Napapiirin Residuum kilpailuttaa asuinkiinteistöjen biojätteen erilliskeräyksen Rovaniemen keskustaajamissa, ja biojätteen kuljetukset siirtyvät kunnan järjestämiksi. Biojätteen erilliskeräyksestä tiedotetaan lisää lähempänä keräyksen aloittamista, eikä kotitalouksissa ole tarvetta tehdä esimerkiksi astiahankintoja etukäteen.

Keskustaajamissa kotitaloudet voivat biojätteen erilliskeräykseen liittymisen vaihtoehtona kompostoida biojätteensä. Kompostointi tulee järjestää jätehuoltomääräysten ja jätelain mukaisesti.

1.9.2022 alkaen kaikki kompostorit tulee ilmoittaa kompostointirekisteriin Napapiirin Residuumin nettisivuilta löytyvällä kompostointi-ilmoituksella. Kompostorin rekisteröintivelvollisuus koskee uuden jätelain mukaan koko Suomea. Rekisterillä kerätään tietoa biojätteen kierrätysasteesta.

Poistotekstiilikeräys

Jätelaki velvoittaa jätelaitokset aloittamaan poistotekstiilikeräyksen toimialueellaan tammikuussa 2023. Poistotekstiiliä aletaan kerätä Napapiirin Residuumin toimialueella viimeistään tammikuun 2023 aikana. Poistotekstiili on uusi jätelaji, johon saa lajitella käyttökelvottomia, mutta puhtaita tekstiilejä.

Jätelakiaikajana
Aikajana jätelakiuudistuksen ja jätehuoltomääräysten tuomista muutoksista Rovaniemellä.