Ympäristövaikutukset

Napapiirin Residuumin kaatopaikan ja kierrätysasemien toiminnassa noudatetaan ympäristölupia, jotka velvoittavat tarkkailemaan toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Alueilla tarkkaillaan vesiä, kaatopaikkakaasuja, roskaantumista sekä hajuja. Vaikutuksista raportoidaan valvovalle viranomaiselle eli ELY-keskukselle.

Kierrätysasemien toiminnasta ei aiheudu melu- ja hajuhaittoja. Kierrätysasemilla ei myöskään ole haittaeläimiä.

Kuusiselän kaatopaikalle päätyy enää hyvin pieni osa jätteistä (5 % vuonna 2019). Kaatopaikan välittömässä läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta. Etäisyys huomioon ottaen kaatopaikka aiheuttaa vähäisiä hajuhaittoja asutukselle, mutta toiminnasta ei aiheudu meluhaittoja. Liikenne ja tienvarsien roskaantuminen aiheuttavat jonkin verran ympäristövaikutuksia.

Kuusiselän kaatopaikan lokkimäärää tarkkaillaan vuosittain lintulaskennalla ympäristöluvan mukaisesti. Myös muita alueella liikkuvia eläimiä seurataan. Kaatopaikalla ei ole havaittu rottia. Lokkien lisäksi kaatopaikalla on jonkin verran variksia, kettuja, jäniksiä ja kyykäärmeitä.

Kuusiselän kaatopaikan alueella hajuja aiheutuu kaatopaikkakaasuista, jotka syntyvät jätteen hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Kaatopaikkakaasut koostuvat pääosin metaanista sekä hiilidioksidista ja ne sisältävät haisevia rikkiyhdisteitä. Kuusiselässä on kerätty kaatopaikkakaasua helmikuusta 2018 lähtien, ja sitä hävitetään polttamalla soihtupolttimella. Kaatopaikkakaasujen keräyksellä ja soihduttamisella vähennetään kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään sekä hillitään lähiympäristön hajuhaittoja.

Kuusiselän kaatopaikalla tarkkaillaan pintavesiä ja pohjavesiä. Puhdistetusta suotovedestä otetaan purkupaikalla näytteitä ympäristöluvan mukaisesti. Näytteistä tehdään analyysit, joiden avulla tarkkaillaan muun muassa kokonaisfosforin, kokonaistypen ja ammoniumtypen pitoisuuksia. Kaatopaikan suotovesien puhdistukseen käytetään kaatopaikan omaa käänteisosmoosiin perustuvaa puhdistamoa. Myös kierrätysasemien vesien tarkkailu on järjestetty ympäristölupien velvoitteiden mukaisesti.

Napapiirin Residuumin ympäristöluvat

  • Kuusiselän kaatopaikan ympäristölupapäätös, 30.12.2011, Dnro PSAVI/20/04.08/2010
  • Alakorkalon jäteaseman ympäristölupapäätös, 10.7.2019,  Dnro PSAVI/3853/2017
  • Ranuan jäteaseman ympäristölupapäätös, 11.3.2004, Dnro 1395Y0083-121
  • Pellon jäteaseman ympäristölupapäätös, 6.10.2016, Rovaniemen Ymp.ltk. 28.9.2016, § 131