Tarjouspyynnöt

Julkaisemme tällä sivulla yhtiön tarjouspyyntöihin liittyviä tietoja.

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

Päivitys 24.3.2023; Kuusiselän kaatopaikan lopullisen sulkemisen suunnittelu – hankinnasta on jätetty kysymyksiä, alla kysymykset ja niiden vastaukset.

_________________________________________________________________________________________

Päivitys 17.3.2023; yksi kysymys saapui Vaarallisten jätteiden jätehuoltopalvelu-hankintaan.  Kysymys vastauksineen alempana.

_________________________________________________________________________________________

 

Napapiirin Residuum Oy on kansallisen hankintailmoituksen Kuusiselän kaatopaikan lopullisen sulkemisen suunnittelu.

Hankintailmoitus on julkaistu 13.3.2023. HankintaiIlmoituksen numero on  2023-122721.

Hankinnasta on jätetty kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä. Vastaamme näille nettisivuille ja vastauksia voi tulla useana päivänä, tarjousajan päättymiseen saakka.

_________________________________________________________________________________________

 

24.3.2023 Kuusiselän kaatopaikan lopullisen sulkemisen suunnittelu – hankinnasta on jätetty kysymyksiä, alla kysymykset ja niiden vastaukset.

1a. Kysymys: Voidaanko aloituskokous ja 3 kpl työnaikaisia kokouksia järjestää Teams-yhteyden kautta?
1b. Kysymys:Voidaanko kokoukset hoitaa etäkokouksina ja sisältyykö kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen toimeksiantoon?

1. Vastaus: Kokoukset voidaan hoitaa etäkokouksina, konsultin on kuitenkin varauduttava siihen, että ainakin yksi kokous pidetään paikan päällä.

Työn tekeminen edellyttää myös paikan päällä käymistä.

Tilaajaa laatii esityslistan, johon konsultti toimittaa tarpeellisiksi katsomansa asiat ja tilaaja laatii pöytäkirjan. Tilaaja hoitaa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen jakelun konsultin ilmoittamille yhteyshenkilöille, konsultti vastaa omasta sisäisestä jakelustaan.

2a. Kysymys: Tarjoukseen ei sisällytetä maaperätutkimuksia? Vaan rakennussuunnitelmassa esitetään tarvittavien kantavuustutkimusten tarve, tutkimustapa ja tutkimuspaikat? Urakka-asiakirjoihin laitetaan maininta, että urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarvittavat maaperätutkimukset ja esittämään tulokset rakennuttajalle?

2b. Kysymys: ”Rakennussuunnitelmiin tulee sisällyttää myös tarvittavien kantavuustutkimuksien tarve, tutkimustapa ja tutkimuspaikat sekä velvollisuus suorittaa tarvittavat maaperätutkimukset ja esittää tulokset.” Tuleeko mahdollisten kantavuustutkimusten tekeminen sisältyä kokonaispalkkioon?

2.Vastaus: Konsultin tarjoukseen ei sisällytetä maaperätutkimuksia, ellei konsultti katso niitä tarpeellisiksi, jotta sulkemissuunnitelmat voidaan laatia.
Konsultin työn tuloksena syntyvässä rakennussuunnitelmassa esitetään tarvittavien kantavuustutkimusten tarve, tutkimustapa ja tutkimuspaikat. Rakennusurakan urakka-asiakirjoihin laitetaan maininta, että urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarvittavat maaperätutkimukset ja esittämään tulokset rakennuttajalle.

3. Kysymys: Voidaanko suunnittelu tehdä tilaajan esittämällä aineistolla? Mitä lisätyönä kysyttyyn kartoitukseen sisällytetään?

3. Vastaus: Hankintailmoituksen mukaan Tarjoajien on ilmoitettava huomaamistaan ristiriitaisuuksista ja lisätietoja annetaan pyydettäessä. Tilaaja luovuttaa valitulle konsultille käyttöön aiemman sulkemisen suunnitelmat sekä muuta olemassa olevaa aineistoa, mikäli konsultti katsoo tarvitsevansa niitä. Tilaaja odottaa, että konsultti on tässä tehtävässä se asiantuntija, joka arvioi aineiston riittävyyden ja esittää ennakkokysymyksissään sekä tarjouksessa, millaista lisätietoa tarvitaan ja miten se hankitaan, esim onko kartoitus tarpeellinen.

Kartoituksen lisätyöhön sisällytetään suljettavan osuuden kartoitus tai muu kartoitus, jos konsultti harkitsee kartoituksen olevan tarpeellinen.

4a. Kysymys: Tarjouslomakkeessa on pyydetty yksikköhinta Lisätyöt konsultti a ja Lisätyöt konsultti b. Mitä lisätöitä näillä tarkoitetaan?
4b. Kysymys: Tuleeko kaikkien esitettyjen suunnittelijoiden yksikköhinta esittää vai pelkästään konsultti a ja b? Tuleeko konsultti a ja b nimetä tarjouslomakkeeseen? Mitkä tarjotuista asiantuntijoista nimetään tarjouslomakkeeseen?

4. Vastaus: Tilaaja on varautunut tarjouspyyntöä laatiessaan siihen, että lisätöitä voi syntyä ja siksi on pyydetty yksikköhinta mahdollisille lisätöille. Konsultti a ja konsultti b hinnoilla tarkoitetaan erilaisia konsultin tuntihintoja; esimerkiksi suunnittelijan tuntihinta.

Suunnitteluohjelman mukaan tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan henkilö, joka nimetään projektin johtoon, asiantuntijat, yhteyshenkilöt ja suunnitteluun osallistuvat henkilöt, sekä edellä mainittujen henkilöiden työkokemus ja referenssit. Edelleen suunnitteluohjelman mukaan konsultilta vaaditaan selvitys mm tähän suunnittelutehtävään osallistuvien johtohenkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä Suunnittelutehtävään valittu konsultti nimeää projektinjohtajan lisäksi tarvittavan määrän yhdyshenkilöitä huolehtimaan yhteydenpidosta tilaajan organisaatioon.

Tarjouslomakkeen mukaan tarjouksen liitteet ovat hankinta-asiakirjojen ja luettelon (tarjoaja laatii luettelon) mukaiset, mm tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja referenssit, työkokemus, henkilöt.

5. Kysymys: Onko täyttötilavuutta vielä jäljellä?

5. Vastaus: Täyttötilavuutta on vielä jäljellä. Sulkemisessa esipeittokerroksilla ei tavoitella lopullista täyttötilavuutta. Sulkemissuunnitelmissa aloitustaso on mahdollisimma sama kuin nykyinen jätetäytön pinta.

6. Kysymys: Onko vuonna 2016 suljetusta alueesta olemassa tarkemittauksia bentoniitti- ja salaojamatoista yms sulkemiskerroksista?
6. Vastaus: Kyllä on

7. Tilaajan ainekset sulkemiskerroksiin. Sulkemissuunnitelmassa huomioidaan tilaajan sulkemiseen käytettävät ainekset, jotka tilaaja luovuttaa veloituksetta urakoitsijan käyttöön sulkemisessa. Sulkemisurakkaan tulee kuulumaan aineksen käsittely ja siirto rakennekerrokseen kaikkine kuluineen. Tähän suunnittelutehtävään valittu konsultti selvittää kasassa olevien aineksien määrän, käyttökelpoisuuden ja käyttökohteen kaatopaikan sulkemisen rakennekerroksissa tai esipeitossa / muotoilussa. Maankaatopaikalla olevien maa-aineksien määrä arvioidaan yhdessä tilaajan kanssa.

*Kuusiselän kaatopaikalla on aumakompostoitu biojätettä sulkemiskerroksiin. Ainekset sijaitsevat suljettavan kaatopaikan vieressä kasassa. Konsultti selvittää aineksen käyttökelpoisuuden ja käyttökohteen sulkemisessa, määrän, käsittelytavan, sekä ajomatkan laadittavia urakka-asiakirjoja varten.

*Kuusiselän kaatopaikan vieressä on maankaatopaikka, jonne on toimitettu Kuusiselän kaatopaikan ja sinne johtavan tien rakentamisen aikana puhtaita maa-aineksia, kuten moreenia, turvetta ja pintamaita. Konsultti arvioi määrän yhdessä tilaajan kanssa. Konsultti selvittää aineksen käyttökelpoisuuden ja käyttökohteen sulkemisessa sekä ajomatkan laadittavia urakka-asiakirjoja varten.

*Kierrätyspuisto Residuumissa, Hyötykiepissä, on puutarhajätettä, joka on tilaajan käsityksen mukaan käyttökelpoista kasvukerroksessa seulomisen tms jälkeen. Seulonta tapahtuu Alakorkalossa, mikäli ainesta päädytään käyttämään sulkemisessa. Konsultti selvittää kasassa olevien aineksien määrän, käyttökelpoisuuden ja käyttökohteen sulkemisessa, käsittelytavan sekä ajomatkan.

*Paikallinen energiayhtiö on tarjonnut tuhkia käytettäväksi sulkemistyössä, tilaaja ei ole vielä perehtynyt asiaan. Tilaaja pyytää energiayhtiöltä selvitykset määristä, laadusta ja sijainnista, jonka jälkeen konsultti selvittää käyttökohteen ja huomioi käytettävissä olevat tuhkat suunnitelmissa.

8. Tilaaja julkaisee ohessa aiempaan sulkemiseen liittyneen ympäristöluvan lisätietoina.

9. Suunnittelutehtävään kuuluva suljetun kaatopaikan päälle tuleva ajoväylä suunnitellaan sellaiseen paikkaan, johon se vähimmillä panoksilla saadaan rakennettua tarkoitustaan varten. Nykyinen sijainti on valittu jätteen loppusijoitustoiminnan ehdoilla.

__________________________________________________________________________________

Napapiirin Residuum Oy on julkaissut eu-hankintailmoituksen Vaarallisten jätteiden jätehuoltopalvelu, Napapiirin Residuum Oy.

Hankintailmoitus on julkaistu 26.2.2023 ja TED:issä 1.3.2023. HankintaiIlmoituksen numero on  2023-121367 ja TED-numero on 2023/S 043-126380.

Huomaattehan, että excel-tiedostossa on kaksi välilehteä, tarjouslomake ja vertailutaulukko.

 

Päivitys 17.3.2023; yksi kysymys saapui Vaarallisten jätteiden jätehuoltopalvelu-hankintaan.

Kysymys:

Tarjouspyynnössä on esitetty seuraavaa:

Tilaaja ei sitoudu mihinkään kiinteiden vastaanottopaikkojen määriin, ne voivat lisääntyä tai vähentyä tai pysyä ennallaan. Tilaaja ei suorita mitään korvausta kiinteiden vastaanottopaikkojen määrien muuttumisesta ja lisääntyvät kiinteät vastaanottopaikat liitetään sopimukseen sellaisenaan. Kiinteiden vastaanottopaikkojen määrään saattaa vaikuttaa Hyvinvointialueen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoimintojen liittyminen sopimukseen.

Lisäksi tarjouksessa on tarjouspyynnön mukaan esitettävä “yksikköhinnat (€ / kg tai €/kpl, alv 0 %) kiinteissä vastaanottopisteissä sekä kuntakeräyksissä sisältäen keräysvälineet kaikkine kuluineen, kuorma- ja siirtoasiakirjojen toimittamisen noutotilausten mukaan, Turvallisuusneuvonantajan palvelut, merkinnät keräysvälineisiin, toimittamisen hävitettäväksi tai käsiteltäväksi vastaanottomaksuineen, keräys- ja kuljetuskaluston, kirjaamisen, raportoinnin ja henkilöstön kaikkine kuluineen.

Hankintalain 67 § mukaan ”tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia”.

Lisääntyvien kiinteiden vastaanottopaikkojen liittäminen sopimukseen sellaisenaan tarkoittaisi palvelualueen huomattavaa laajentumista (Lapin hyvinvointialue on maantieteellisesti isompi alue verrattuna Napapiirin Residuumin toiminta-alueeseen). Ilman tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon kiinteitä vastaanottopaikkoja tulee olemaan ja kuinka isolla alueella ne ovat johtaa siihen, että yksikköhinnan laskeminen kaikkine kuluineen ei ole mahdollista niin, että hinta kuvastaisi todellista palvelualuetta. Alueelle on luonteenomaista pitkät välimatkat, jotka aiheuttavat huomattavia logistiikkakustannuksia. Epäselvyys vastaanottopaikkojen määrästä ja alueen laajuudesta johtaa mielestämme siihen, että tarjouspyyntöön ei voi antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Vastaus:

Napapiirin Residuum Oy:n hankintailmoitus vaarallisen jätteen osalta koskee vain Napapiirin Residuumin toimialuetta (Ranuan, Rovaniemen ja Pellon kunnat), ei Lapin hyvinvointialueen toiminta-aluetta.

Asia on kerrottu hankintailmoituksen kohdassa hankinnan lyhyt kuvaus  ”Tämä hankinta koskee Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella jätelain 32 §:n mukaista asumisessa syntyneen vaarallisen jätteen jätehuoltopalvelua hankinta-asiakirjojen mukaan” sekä lisäksi hankintailmoituksen liitteenä olevassa toteutusohjelmassa, kohdassa 1 ” Napapiirin Residuum Oy:n toimialue on tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki sekä Pellon ja Ranuan kunnat”.

Napapiirin Residuumin käsityksen mukaan, yhtiön toimintaa ei voi laajentaa toimialueen ulkopuolelle. Hankintailmoitus liitteineen  on mielestämme sellainen, että odotamme saavamme vertailukelpoisia tarjouksia.

 

Tarjousten määräaika on 27.3.2023, klo 12:00.

__________________________________________________________________________________

 

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

__________________________________________________________

Napapiirin Residuum Oy järjesti Markkinavuoropuhelu-tilaisuuden 5.5.2022:
Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen bio- ja pakkausjätteen kuljetusurakat Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella

Lisätietoja markkinavuoropuhelusta