Tarjouspyynnöt

Julkaisemme tällä sivulla yhtiön tarjouspyyntöihin liittyviä tietoja. Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

Napapiirin Residuum Oy on julkaissut eu-hankintailmoituksen Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen bio- ja pakkausjätteiden kuljetusurakat Rovaniemellä. Alkuperäinen hankintailmoitus on julkaistu 23.10.2022, ja korjausilmoitus on julkaistu Hilmassa 2.11.2022 klo 14:30 ja TED:issä 4.11.2022. HankintaiIlmoituksen numero on  2022-111871 ja TED-numero on  2022/S 213-612228.

Korjausilmoituksessa tarjouspyynnön kappale 6.4 on muutettu. Liitteenä korjausilmoituksella on päivitetty tarjouspyyntö pvm 28.10.2022, ja aiempi tarjouspyyntö pvm 21.10.2022 on mitätöity. Muutoksen johdosta kysymysten ja tarjousten jättöaikaa on pidennetty yhdellä viikolla. Tarjousten jättöaika on 28.11.2022 klo 12.00 mennessä Hankintailmoitukset-kanavan kautta.

Hankinta-asiakirjojen mukaan jätteenkuljetusurakkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Napapiirin Residuum Oy. Vain tilaajan urakoitsijoille kirjallisesti antamat vastaukset ja täsmennykset ovat tilaajaa sitovia.

Lisätietopyyntöjä ja kysymyksiä saapui määräaikaan 9.11.2022 klo 12.00 mennessä.

 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKERÄYKSEN BIO- JA PAKKAUSJÄTTEEN KULJETUSURAKOISTA ROVANIEMELLÄ

Liitteenä korjausilmoituksella päivitetty tarjouspyyntö, pvm 28.10.2022

 1. Kysymys: Koulutuksiin osallistumispakko. Minkä tyyppisiä ja kuinka usein NARE järjestää koulutuksia ja pääseekö niihin urakoitsijat vaikuttamaan?
  Vastaus: Koulutukset liittyvät pääosin käytettäviin ohjelmistoihin ja tilaaja järjestää niitä tarvittaessa. Urakoitsija voi vaikuttaa koulutuksiin, esimerkiksi kertomalla, että henkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta tilaajan osoittamien ohjelmistojen käyttämiseksi. 
 2. Kysymys: Purkupaikkana hankinta-asiakirjoissa on Kierrätyspuisto Residuumin alue. Onko odotettavissa, että paikka muuttuu?
  Vastaus: Tiedossamme ei ole, että bio- ja pakkausjätteiden purkupaikat muuttuisivat.
 3. Kysymys: Tilaaja voi tehdä urakka-alueeseen muutoksia urakka-alueiden reuna-alueilla sopimuskauden aikana. Kuka tai mikä ryhmä tekee päätöksen mahdollisista muutoksista?
  Vastaus: Tilaaja päättää muutoksista urakka-alueella. Urakkaohjelma kohta 12.3.
 4. Kysymys: Kuka tai mikä ryhmä tekee sopimuskatselmukset tilaajan puolelta?
  Vastaus: Tilaajan osoittamat henkilöt suorittavat sopimuskatselmukset tilaajan puolelta.
 5. Kysymys: Miten tarjousten vertailuluku lasketaan ja mistä komponenteista se koostuu?
  Vastaus: Tarjouksista ei lasketa vertailulukua. Tarjouslomakkeella annetaan urakoisijan yksikköhinta joka on urakoitsijan tarjoushinta, ja se annetaan euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Vertailumäärän ja yksikköhinnan tulona saadaan vertailuhinta jätteenkeräysvälineittäin ja jätejakeittain. Vertailusumma on vertailuhintojen summa ja se on koko urakka‐alueen tarjouksen vertailusumma.
 6. Kysymys: Kuka omistaa ajoreitin?
  Vastaus: Tilaaja omistaa ajoreitin, urakkaohjelman kohta 10.1.
 7. Kysymys: Mihin perustuu urakoitsijan vakuus ja mitä sillä on tarkoitus kattaa? Tilaajalla on eräpäivään mennessä noin 2 kk urakkamaksu vakuutena tehdyistä työsuoritteista.
  Vastaus: Urakkasopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa Tilaajalle vakuudeksi 1 kuukauden laskennallisen urakkasumman suuruisen Tilaajan hyväksymän vakuuden. Vakuudeksi hyväksytään ensisijassa Tilaajan nimiin tehty pankkitallennus tai vakavaraisen raha- tai vakuutuslaitoksen omavelkainen takaus tai muu Tilaajan hyväksymä vakuus. Urakoitsija vastaa kaikista vakuuden hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Vakuus on annettava ennen sopimuksen allekirjoittamista.
  Vakuuden on oltava voimassa (2) kuukautta yli sopimuskauden ja se palautetaan tai lakkautetaan välittömästi, kun on yhteisesti todettu, että urakoitsija on täyttänyt kaikki sopimuksen tarkoittamat velvollisuutensa. Urakkaohjelma kohta 9.5 Vakuus
 8. Kysymys: Urakkasopimuksessa tilaajalle on kirjattu paljon oikeuksia. Miten urakoitsijalle?
  Vastaus: Urakoitsijalle kirjattuja oikeuksia:
  – Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä palvelua Tilaajalle. Sopimusluonnos.
  Urakkakorvaus maksetaan urakoitsijalle neljän (4) viikon laskutusjaksoittain. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa sen jälkeen kun Tilaaja on hyväksynyt suoritetun ajolistan. Sopimusluonnos.
  – Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja ei täytä sopimuksessa määrättyjä maksu- tai muita velvollisuuksiaan ja urakoitsija on tehnyt asiasta kirjallisen huomautuksen, eikä laiminlyöntiä siitä huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata. Sopimusluonnos.
  – Urakoitsija on oikeutettu tyhjennysmaksuun ajolistan mukaisten keräysvälineiden tyhjentämisestä, vaikka keräysväline olisi noudettaessa tyhjä tai jos keräysvälinettä ei löydy kiinteistöltä tai kiinteistön hoidettavaksi kuuluva kulkureitti jätesäiliön luo olisi kulkukelvoton tai reitillä on este niin, että nouto on mahdoton. Urakkaohjelma 4.3.2.
  – Mikäli keräysväline sisältää siihen kuulumatonta jätettä tai on painonsa tai teknisen kuntonsa ansiosta kuormauskelvoton, on urakoitsija oikeutettu kuljetusmaksuun. Tehty ilmoitus on peruste urakoitsijalle tyhjennysmaksun laskuttamiseen. Urakkaohjelma 4.3.2.
  – Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ajamasta huonokuntoista tietä tai kulkuväylää pitkin, vaikka asiakas sitä vaatii. Urakkaohjelma 9.6.
 9. Kysymys. Kysymys on lähinnä teoreettinen, mutta miten aluejako tehdään, jos tuleekin vain yksi tai kaksi tarjousta?
  Vastaus: Tilaaja noudattaa hankintalain mukaisia menettelytapoja.
 10. Kysymys: Mitä materiaalia vastaanottolaitos hyväksyy tällä hetkellä käytettäväksi biosäkkinä, muovia vai biohajoavaa säkkiä?
  Vastaus: Biojätteen vastaanottolaitos on suositellut käytettäväksi tavallista jätesäkkiä.
 11. Kysymys: Onko harkinnassa biojätesuojasäkkien asentamisen poistamista kokonaan tai rajattuna vain esim. nestepitoista biojätettä tuottaviin asiakkaisiin
  Vastaus: Tilaajan näkemyksen mukaan biojätteen laatu voi vaihdella asiakkaalla ja biojätteen keräysvälineessä käytetään suojasäkkiä.
 12. Kysymys: Onko näin, että jätehuoltomääräykset eivät edellytä lasi- ja metallityhjennyksille mitään säännöllistä tyhjennysväliä? Onko määräyksiä tarkoitus muuttaa tältä osin?
  Vastaus: Jätehuoltomääräyksiä uudistetaan parhaillaan ja pakkauslasin sekä pienmetallin keräysvälineille esitetään vähintään 16 viikon tyhjennysväliä 
 13. Kysymys: Kuuluvatko urakka-alueella 2 Pellon kuljetuksiin kaikki pakkausjätejakeet?
  Vastaus: Pellon optioon kuuluvat kaikki pakkausjätteet (pakkauskartonki, pakkausmuovi, pienmetalli ja pakkauslasi).
 14. Kysymys: Kysytty suoritemäärien vaikutuksesta yksikköhinnan tarkistukseen.
  Vastaus: Suoritemäärien tulee muuttua enemmän kuin + 30 % (plus / miinus 30 %) koko urakka-alueen tyhjennysmäärät yhteenlaskettuna ennen kuin suoritemääriin perustuva hinnantarkistus tehdään.
  Kun suoritemääriin perustuvat hinnan tarkistukset aloitetaan, tehdään ensimmäinen hinnantarkistus tammikuussa 2025, ajalta 1.7–31.12.2024. Ensin suoritetaan suoritemääriin perustuva tarkistus hintavyöhykkeittäin ja sen jälkeen indeksiin sidottu tarkistus. Ensimmäisen suoritemäärien tarkistuksen jälkeen tarkistus suoritetaan puoli vuosittain.
 15. Kysymys: Pyydetty pakkausjätteiden tyhjennysmääriä jätejakeittain.
  Vastaus: Ohessa urakka-alueittain arviot pakkausjätteiden tyhjennysmääristä vuodessa.
  Taloyhtiöille, joilla ei ole vielä astioita hankittuna, on laskettu arviot  tyhjennysmääristä siten, että pakkausmuovi ja pakkauskartonki ovat 600 L astioita. Pakkauslasi ja pienmetalli ovat 240 L astioita.
  Tyhjennyslukumäärien laskennassa on käytetty oletustyhjennysvälejä, mitä alueella olevat taloyhtiöt keskimäärin käyttävät.
  Tarjouspyyntötaulukko

_________________________________________________________

 

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

__________________________________________________________

Napapiirin Residuum Oy järjesti Markkinavuoropuhelu-tilaisuuden 5.5.2022:
Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen bio- ja pakkausjätteen kuljetusurakat Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella

Lisätietoja markkinavuoropuhelusta