Tarjouspyynnöt

Julkaisemme tällä sivulla yhtiön tarjouspyyntöihin liittyviä tietoja. Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

Napapiirin Residuum Oy on julkaissut Rovaniemen kunnan järjestämän jätehuollon palvelu-urakasta hankintailmoituksen. HANKINTAILMOITUS (TED F02) on julkaistu Hilmassa 26.6.2022, klo 08:40, ilmoituksen numero 2022-104367 ja TED:issä 29.6.2022, numero 2022/S 123-349957.

_________________________________________________________________________________

Päivitys 3.8.2022:  Liitteiden lisäämisessä tarjoukseen on havaittu ongelma ja se on korjattu tänään korjausilmoituksella. Korjauksen päivittymisessä menee 2 päivää, liitteiden lisääminen on mahdollista viimeistään 5.8.2022.

__________________________________________________________________________________

Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022, joka oli julkinen tilaisuus ja kutsu tilaisuuteen oli julkaistu EU hankintailmoituksena 22.4.2022, ennakkotietoilmoitus, Dnro 2022/S 079-212464. Tämän sivun alaosassa on linkki markkinavuoropuhelussa esitettyyn aineistoon.

Hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että lisätietoja annetaan vastaamalla kirjallisesti kysymyksiin. Kysymykset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi 18.7.2022, klo 8.00 mennessä ja niihin pyritään vastaamaan 20.7.2022, klo 15 mennessä internet-sivustolla.

Määräaikaan mennessä saapui 9 kysymystä.

 

1. Urakkaohjelmassa, kohta 1.2 on esitetty ”Ekopisteillä on syväkeräyssäilöt, jotka tyhjennetään autonosturilla. Tyhjennysrytmit vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Pakkauslasin ja – metallin syväkeräysvälineet tyhjennetään yhtäaikaisesti, samalla käyntikerralla ja pakkausmateriaali säilytetään kuljetuksen ajan erillään toisistaan ja puretaan erikseen jätelajeittain.”

Kysymys: Miksi vaaditaan urakoitsijaa ajamaan lokeroautolla pakkauslasi ja pakkausmetalli, jos urakka olisi mahdollista hoitaa tehokkaasti 1 –lokeroautolla.

Vastaus: Tilaajan käsityksen mukaan, menettely ei edellytä kaksilokeroautoa vaan tyhjennyksen voisi hoitaa esimerkiksi jaetulla lavalla.
Tilaaja ei edellytä ekopisteiden pakkauslasin ja pakkausmetallin tyhjentämistä samaan aikaan, mikäli se on urakoitsijalle mahdotonta toteuttaa. Urakoitsija voi halutessaan tyhjentää pakkauslasin ja pakkausmetallin syväkeräyssäiliöt eri aikoina.

2. Kysymys koskee asiakkaan tiedottamista, esimerkiksi niissä tapauksissa joissa urakoitsija on oikeutettu lisämaksuun; urakkaohjelman kohta 3.2.4: ”Kuinka asiakasta tiedotetaan ja miten se osoitetaan tilaajalle?”

Vastaus: Urakkaohjelman mukaan, urakoitsija on velvollinen toimimaan tilaajan kanssa yhteistyössä asiakkaiden tiedottamisessa. Urakoitsija laatii tilaajalle hyväksyttäväksi lomakkeen / lomakkeiston, jolla asiakasta tiedotetaan esimerkiksi poikkeamista. Kuljettajan on kyettävä arvioimaan paikan päällä jätettävän tiedotteen sopivuus ja otettava huomioon paikalliset olosuhteet ja että jotkut tehtävät kuuluvat kunnan viranomaisten toimivaltaan.
Urakoitsija on velvollinen tiedottamaan esimerkiksi ajoreitin kautta tilaajaa asiakkaalle jätetystä tiedotteesta ja tiedottaminen on mahdollista tehdä sillä laitteella, jolla tehtävää suoritetaan.

3. Poikkeamasta on ilmoitettava välittömästi asiakkaalle ja tilaajalle joka kerta ellei toisin sovita. Tehty ilmoitus on peruste urakoitsijalle tyhjennysmaksun laskuttamiseen.

Kysymys: Kuinka ilmoitetaan asiakkaalle, onko kuljettajilla yhteystiedot? Eikö tilaaja olisi oikea taho ilmoittamaan nämä edellä mainitut kohdat asiakkaalle?

Vastaus: Urakoitsijoille ei erikseen toimiteta muita asiakkaan yhteystietoja, kuin mitä jäteastian tyhjentämiseen tarvitaan. Ellei erikseen sovita muuta menettelyä, urakoitsija tiedottaa asiakasta.

4. Urakkaohjelman mukaan, kohta 9.2: Tilaajalla on käytössään kuljetusten hallintaan Vitec Tietomitan sähköinen ajo-ohjausjärjestelmä Vingo. Suunnitteilla on ottaa käyttöön Vitecin mobiili ajo-ohjausjärjestelmä, joka toimii Android käyttöliittymällä varustetuissa laitteissa kuten tableteilla ja puhelimissa. Laitteet urakoitsija hankkii itse. Tilaaja maksaa lisenssit urakan ajaksi ja lisenssi on tilaajan. Tarvittaessa urakoitsijan tulee järjestää kustannuksellaan koulutus kuljetusten ohjausjärjestelmästä ja sen käytöstä omalle henkilökunnalleen.

Mikäli tilaaja hankkii urakka-aikana jonkin muun ohjelmiston asiakasrekisterin luomista, ylläpitoa tai jätteenkeräyssuunnitelman laatimista varten, on urakoitsija velvollinen ottamaan sen käyttöönsä niiltä osin kuin tilaaja edellyttää ja osallistumaan korvauksetta tilaajan tarjoamaan koulutukseen. Tilaaja luovuttaa tarpeellisilta osin ohjelmat urakoitsijan käyttöön. Tässä tapauksessa tarvittavien ajotietokoneiden hankkimisesta neuvotellaan erikseen. Tilaajan luovuttamat ohjelmat ja laitteet ovat urakka-ajan jälkeen tilaajan omaisuutta.

Kysymys: Urakkaohjelman mukaan suunnitteilla on ottaa käyttöön Vitecin mobiili ajo-ohjausjärjestelmä, joka toimii Android käyttöliittymällä varustetuissa laitteissa kuten tableteilla ja puhelimissa. Mitä jo tämä suunnitelma ei toteudu ennen urakan alkua? Joutuuko urakoitsija hankkimaan ensin toiset laitteet ja muutoksen jälkeen android-laitteet?

Vastaus: Urakkaohjelman mukaan urakoitsija hankkii laitteet.

5. Urakoitsija tarkistaa ajoreitin suorituksen ja toimittaa aineiston tilaajan ohjeiden mukaan sähköisesti viipymättä päivän päätteeksi. Ne asiakirjat joita ei voida lähettää sähköisesti, lähetetään postitse mahdollisimman pikaisesti.

Kysymys: Jos ajetaan iltavuorossa, voiko toimittaa seuraavan päivän aikana?

Vastaus: Ajoneuvopäätettä tai mobiilia ajon-ohjausjärjestelmää käytettäessä ajoreitti päätetään laitteistolla kun se on suoritettu. Ne asiakirjat, joita ei voi lähettää sähköisesti, voi toimittaa seuraavan päivän aikana.

6. Arvonvähennysmenettelystä, urakkaohjelman kohta 12.4, esitettiin 2 kysymystä.
Ajoreitin suorittamatta jättäminen, 500 €.
Vaillinaisesti suoritettu ajoreitti, 300 €

Kysymys: Sairastapauksen tai kalustorikon sattuessa kesken päivän ei samalle päivälle välttämättä saa tuuraajaa tai vara-autoa. Jos kalusto ei toimi esimerkiksi pakkasista johtuen ja reitin ajo siirtyy seuraavaan päivään onko sanktio aina 500 €?

Vastaus: Sanktiomaksua ei peritä, mikäli urakoitsijalla on esittää hyväksyttävä syy dokumentoituna, esimerkiksi ajoreitin suorittamatta jättämiseen. Keli- ja sääolosuhteet voivat olla hyväksyttäviä syitä, kuten niin liukas ajorata /-väylä, että ajaminen ei ole turvallista.

7. Ajoreittiin on merkitty virheellinen tapahtuma, 100 €

Kysymys: Inhimilliset näppäilyvirheet ovat yleisiä ja on kohtuutonta sakottaa jokaisesta virheestä.

Vastaus: Urakoitsijan tulee oikaista virhe viipymättä. Sanktiomaksun perimisestä päätetään tapauskohtaisesti. Perimiseen vaikuttavat mm Tilaajalle ja Asiakkaalle aiheutuvat kustannukset, inhimillisten virheiden toistuvuus.

8. Kysymys tarjous- ja vertailulomakkeen vertailumäärästä. Ovatko vertailumäärät tyhjennysmäärät vuodessa?

Vastaus: Tilaaja ei sitoudu mihinkään määriin. Vertailumäärä on tilaajaa sitomaton, paras arvio määristä, jolla hyväksytyt tarjoukset vertaillaan yksikköhintojen perusteella ja vertailumäärä voi olla likimain vuodessa toteutuva eri yksikköjen määrä.

9. Kysymys hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta. Mihin tämä arvio perustuu ja onko kuinka realistinen?

Vastaus: Arvio hankinnan kokonaisarvosta perustuu tilaajan kokemukseen ja näkemykseen hankinnan kohteena olevasta urakasta ja kokonaisarvo on arvioitu lakia julkisista hankinnoista noudattaen.

 

 

Tarjoajan on huomioitava, että tätä internet-sivua on seurattava kunkin tarjousajan päättymiseen saakka.

Napapiirin Residuum Oy järjesti Markkinavuoropuhelu-tilaisuuden 5.5.2022:
Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen bio- ja pakkausjätteen kuljetusurakat Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella

Lisätietoja markkinavuoropuhelusta