Napapiirin Kiertotalouspuisto -hanke


UUSIN kaikkilogotsamassa


Rovaniemi on yksi Suomen kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, ja sen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Rovaniemellä on laadittu kiertotalouden tiekartta, johon on koostettu toimenpiteitä ja tavoitteita kiertotalouden kehittämiseen. Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8/2014 7 §:n nojalla tukea. Hankeaika on 1.5.2019-22.2.2022. Hanke on Lapin liiton rahoittama, ja sille on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254 381€. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363 402 €.

Lataa hankejuliste.

Sijainti

Kiertotalouspuisto tulee sijaitsemaan Rovaniemellä Alakorkalossa. Alakorkalo on kiertotaloustoiminnalle keskeinen alue kaupungin välittömässä läheisyydessä ja liittyy olemassa olevaan teollisuusalueympäristöön. Tällä hetkellä siellä sijaitsee mm. betoni- ja asfalttiasemat, jätelaitoksen toiminnot, kuten kierrätysasema, bioasema, hyötykieppi ja ekokieppi, energiayhtiön polttoaineterminaali, jätevedenpuhdistamo, lietteenpolttolaitos sekä tuhkarakeiden varastohalli ja säkityslaitteisto.  Alue on myös logistisesti keskeinen, sillä alueen läheisyydessä on rautatie sekä valtatie 4.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin. Hanke tukee olemassa olevaa yritystoimintaa sekä uusien yritysten ja prosessien syntymistä osana Kiertotalouspuistoa.

Hankkeessa etsitään potentiaalisia uusia toimijoita, jotka voivat tarjota palveluja jatkojalostamalla materiaaleja sekä luomalla mahdollisuuksia hyötykäyttää materiaaleja lähellä niiden syntypaikkaa. Kiertotalouspuistossa hyödynnettäviä raaka-aineita voivat olla mm. biojätteet, purkumateriaalit, metsä- ja peltobiomassat, lietteet, tuhka, yhdyskuntajätteen jakeet sekä uusiomateriaalit.

Toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan useita selvityksiä erilaisten kierrätys- ja hyötykäyttömateriaalien käsittelystä sekä laaditaan visio alueen toiminnalle ja maankäytölle. Hanke on käynnistetty biomassojen ja pilaantuneiden maiden selvityksellä. Seuraavaksi hankkeessa selvitetään jätemäärät sekä jätteiden kerääminen, kuljettaminen ja energiahyötykäyttö Lapin alueella. Lisäksi tarkastellaan hyödynnettäviä jäte- ja uusiomateriaaleja. Puistoalueen materiaalien hallinnointiin tehdään digitaalinen alusta, jonka ylläpitäjäksi etsitään paikallistuntemuksen omaavaa toimijaa.  Hankkeessa myös luodaan liiketoimintamalli Kiertotalouspuiston toiminnalle. Kiertotalouspuisto-hanke päättyy vuoden 2022 aikana.

Biojätteet ja pilaantuneet maat -selvitys

Syksyllä 2019 käynnistettiin biomassojen sekä pilaantuneiden maamassojen selvitys, joka valmistui kesäkuussa 2020. Selvityksen toteutti AFRY Finland Oy.

Selvityksessä tarkasteltiin biomassojen määriä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella sekä Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa. Tarkasteltavia biomassajakeita olivat yhdyskuntien biojätteet, jätevesilietteet, rasvakaivolietteet sekä maatalouden biomassat. Potentiaalisimmiksi massoiksi valittiin Lapin alueelta erilliskerättävä biojäte sekä Lapin alueelta yhteistyöhalukkuudesta ilmoittaneiden vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamojen lietteet.

Pilaantuneiden maamassojen tarkastelualueeksi rajautui Lapin alue. Tarkastelu tehtiin valtakunnallisen maaperän tilan tietojärjestelmän eli MATTI-rekisterin perusteella. Rekisterissä on edellisen 10 vuoden aikana ollut noin 15 pilaantuneiden maiden kunnostuskohdetta vuosittain. Tämän perusteella laskettiin massakeskiarvo, joka on noin 48 000 t/a. Massojen määrien ei ennusteta kasvavan tulevaisuudessa. Pilaantuneiden maiden käsittelyn tarvetta Rovaniemellä arvioidaan jatkossa.

Selvityksessä tarkasteltiin yhteisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuutta Rovaniemellä. Tarkastelussa huomioitiin mm. kaasuntuottopotentiaali, jätteen syntypaikat ja etäisyydet sekä porttimaksut. Biokaasun hyödyntämisen vaihtoehtoina tarkasteltiin kaukolämmön tuotantoa sekä liikennepolttoaineen valmistusta. Biokaasulaitosvaihtoehdoksi valikoitui näiden perusteella kaksilinjainen kuivamädätyslaitos, jossa on erilliset käsittelylinjat biojätteille sekä puhdistamo- ja sakokaivolietteille. Kustannuslaskelmissa huomioitiin biokaasun jakelun turvaamiseksi mahdollinen LNG-varajärjestelmä. Mädätysjäännöstä tarjottaisiin yritystoiminnalle multatuotteiden valmistukseen.

Biokaasulaitoksen investointikustannuksiksi muodostui 13,7 milj. €. Kustannustehokkain ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto olisi perustaa Lapin alueelle yksi yhteinen biokaasulaitos, jossa valmistetaan biokaasusta liikennepolttoainetta jakelupisteisiin. Merkittävimmät riskit biokaasulaitosinvestoinnille ovat selvityksen mukaan liikennebiokaasun menekki sekä jätteiden saatavuus ja jätteistä saatavan porttimaksun suuruus. Yhteistyön mahdollisuuksia Lapin alueen yhteisen biokaasulaitoksen perustamiseksi selvitetään.

Tutustu selvityksen loppuraporttiin täällä ja biokaasulaitosinvestoinnin kustannuslaskelmaan täällä

 

Selvitys jätteiden käsittelystä ja jätteenpolttolaitoksesta

Hankkeessa laadittiin selvitys, jossa tarkasteltiin jätteenpolttolaitoksen kannattavuutta Rovaniemellä. Lisäksi arvioitiin Pohjois-Suomen jätteiden sekä kierrätys- ja hyötykäyttömateriaalien kokonaismäärät. Selvityksen toteutti Sweco Industry Oy. Tästä linkistä on ladattavissa selvityksen julkinen aineisto.

 

Seminaari 22.10.2020

Hankkeen ohjausryhmälle sekä Napapiirin Residuum Oy:n ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallituksille järjestettiin Napapiirin Kiertotalouspuisto -seminaari 22.10.2020. Lisäksi seminaariin kutsuttiin Rovaniemen kaupungin jätehuoltotyöryhmän jäsenet. Yhteensä seminaariin osallistui 30 henkilöä.

Seminaarissa hankkeen projektipäällikkö Hanna Liisanantti esitteli hanketta sekä hankkeessa tehtyjä ja suunnitteilla olevia toimenpiteitä. Konsultit Katri Luoma-Aho ja Timo Lahti Afry Finland Oy:stä kertoivat laatimastaan biomassojen ja pilaantuneiden maiden selvityksestä. Konsultti Leena Pirhonen Sweco Oy:ltä esitteli käynnissä olevan jätteenkäsittely- ja polttolaitosselvityksen tilanteen.

 

Tutustu seminaarin esitysmateriaaleihin:

Hankkeen esittely, projektipäällikkö Hanna Liisanantti

Biomassojen ja pilaantuneiden maiden selvitys, Afry Finland Oy:n konsultit Katri Luoma-Aho ja Timo Lahti

Jätteenkäsittely- ja polttolaitosselvityksen kooste, Sweco Oy, konsultti Leena Pirhonen

Hankinta käynnissä

Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeessa on kilpailutuksessa hankkeen seuraavan vaiheen suunnittelu.

Tarjouspyyntö on on julkaistu Hilma-hankintailmoitukset Internet-sivustolla nimellä Napapiirin Kiertotalouspuisto / Kiertotalouspuiston suunnittelutyö. Tarjoukset suunnittelutyöstä tulee jättää 25.1.2021 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta jätetyt kysymykset ja niiden vastaukset löydät tästä linkistä, https://residuum.fi/toimintamme/tarjouspyynnot/ .

Lisätietoja hankkeesta:

Hanna Liisanantti, projektipäällikkö
hanna.liisanantti@rovaniemi.fi
040 652 6024