Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutuk­set


Napapiirin Residuumin kaatopaikan ja kierrätysasemien toiminnassa noudatetaan ympäristölupia, jotka velvoittavat tarkkailemaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Alueilla tarkkaillaan vesiä, kaatopaikkakaasuja, roskaantumista sekä hajuja. Vaikutuksista raportoidaan valvovalle viranomaiselle eli ELY-keskukselle.

Kuusiselän kaatopaikan välittömässä läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta. Etäisyys huomioon ottaen kaatopaikka aiheuttaa vähäisiä hajuhaittoja asutukselle, mutta toiminnasta ei aiheudu meluhaittoja. Liikenne ja tienvarsien roskaantuminen aiheuttavat jonkin verran ympäristövaikutuksia. Kierrätysasemien toiminnasta ei aiheudu melu- ja hajuhaittoja.

Kierrätysasemilla ei ole haittaeläimiä, kuten lintuja tai pienpetoja.  Kuusiselän kaatopaikan lokkimäärää tarkkaillaan vuosittain lintulaskennalla ympäristöluvan mukaisesti. Vuoden 2016 alussa sekajätteen keräys on vaihtunut polttokelpoisen jätteen keräykseksi Napapiirin Residuumin toimialueella. Kuusiselän kaatopaikalle päätyy enää murto-osa jätteistä. Polttokelpoisen jätteen keräämiseen siirryttäessä kaatopaikalla ruokailevien haittaeläinten (eli pääasiassa lokkien) määrä vähenee merkittävästi. Myös muita alueella liikkuvia eläimiä seurataan. Kaatopaikalla ei ole havaittu rottia. Lokkien lisäksi kaatopaikalla on jonkin verran variksia, kettuja, jäniksiä ja kyykäärmeitä.

Kaatopaikan alueella hajuhaittoja syntyy jonkin verran biojätteen välivarastoinnissa. Hajuja aiheutuu myös kaatopaikkakaasuista, jotka syntyvät jätteen hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Kaasut koostuvat pääosin metaanista ja hiilidioksidista, mutta ne sisältävät vähäisiä määriä myös erittäin haisevia rikkiyhdisteitä. Kuusiselän kaatopaikkarakenteisiin on suunnitteilla rakentaa kaasunkeräysputkisto. Kaatopaikan vanhetessa kaasuja alkaa muodostua enemmän, jolloin kaasujen hyödyntäminen voidaan aloittaa. Haasteena kaasujen hyödyntämiselle tulee olemaan muun muassa kaatopaikan syrjäinen sijainti. Kaatopaikkakaasujen keräyksellä vähennetään kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään sekä hillitään lähiympäristön hajuhaittoja.

Kuusiselän kaatopaikalla tarkkaillaan pintavesiä ja pohjavesiä sekä puhdistetusta suotovedestä otetaan purkupaikalla näytteitä ympäristöluvan mukaisesti. Näytteistä tehdään analyysit, joiden avulla tarkkaillaan muun muassa kokonaisfosforin, kokonaistypen ja ammoniumtypen pitoisuuksia. Kaatopaikan suotovesien puhdistukseen käytetään kaatopaikan omaa käänteisosmoosiin perustuvaa puhdistamoa. Myös kierrätysasemien vesien tarkkailu on järjestetty ympäristölupien velvoitteiden mukaisesti.

Napapiirin Residuumin ympäristöluvat

Kuusiselän kaatopaikan ympäristölupapäätös, 30.12.2011, Dnro PSAVI/20/04.08/2010
Alakorkalon jäteaseman ympäristölupapäätös, 16.5.2016,  Dnro PSAVI/58/04.08/2014
Ranuan jäteaseman ympäristölupapäätös, 11.3.2004, Dnro 1395Y0083-121
Pellon jäteaseman ympäristölupapäätös, 6.10.2016, Rovaniemen Ymp.ltk. 28.9.2016, § 131