Ohessa julkaisemme tietosuojaselosteet, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artiklan mukaisesti  tietosuojaselosteet käsittelytoimista ja rekisteröidyn informoinnista.

Tarkastusoikeuden sisältö

Asianomaisella eli henkilöllä, jonka tietoja ko. käyttäjärekisteriin on talletettu, on oikeus saada tietoja käyttäjärekisteriin merkityn henkilön tiedoista viranomaisten toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) mukaisesti ja siinä säädetyin edellytyksin.

 Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja organisointi

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle mieluiten käyttämällä Tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta, Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.

 Korjauksen sisältö

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien väärien tietojen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

 Korjauksen toteuttaminen ja organisointi

 Korjausvaatimus  esitetään rekisterinpitäjälle mieluiten käyttämällä Tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta, Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.

 Tietosuojaselosteet

Kulunvalvonta ja vaaka-asiakkaat.