Kaatopaikalle loppusijoitet­tava jäte


Sekajäte

Sekajätteen keräys päättyi 31.10.2015, jonka yhteydessä Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa aloitettiin polttokelpoisen jätteen sekä kaatopaikkajätteen (=palamaton jäte) keräys.

Kaatopaikkajäte

Kaatopaikkajätteellä (=palamaton jäte) tarkoitetaan hyötykäyttöön ja polttoon kelpaamatonta jätettä, kuten ikkuna- ja peililasia, wc -posliineja, keramiikkaa sekä rakentamisessa käytettäviä eristelevyjä kuten lasivillaa. Kaatopaikkajäte tulee pitää erillään poltettavasta jätteestä ja toimittaa asianmukaiseen keräyspaikkaan kuten jäteasemille. Tavalliseen jäteastiaan saa laittaa vähäisiä määriä ja kooltaan pieniä palamattomia jätteitä! Suurikokoiset palamattomat jätteet sekä suuret määrät palamattomia jätteitä tulee toimittaa suoraan jäteasemille.

SAA LAITTAA

 • hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
 • keramiikka-, posliini- ja lasiesineet
 • kristallit, peilit
 • tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)
 • eristelevyt (mm. lasivillat)
 • ikkunalasit, autojen tuulilasit
 • kattohuovat
 • rakennuslevyt, esim. Gyproc -levyt

EI SAA LAITTAA

 • biojätteet
 • polttokelpoiset jätteet
 • moottoriajoneuvojen renkaat
 • vaaralliset jätteet
 • sähkölaitteet
 • hyötykäyttöön kelpaavat jätteet kuten metallit, paperit, kartongit, puujätteet, pahvit
 • käymäläjätteet
 • erityisjätteet kuten asbesti
 • palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet

Rakennusjäte

Rakennusjätteet tulee lajitella samoin kuin muutkin Residuumin toimipisteisiin toimitettavat jätteet. Rakennusjätteestä tulisi lajitella erilleen ainakin puujätteet, paperit ja pahvit, romumetallit, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset jätteet sekä ylijäämämaa. Lisätietoja rakentamisessa syntyneiden jätteiden vastaanotosta saa jäteasemien ja kaatopaikan numeroista.

Lievästi pilaantuneet maa-ainekset

Kuusiselän kaatopaikalla otetaan vastaan rajoitettuja määriä lievästi pilaantuneita maa-aineksia sekä puhtaita maamassoja Kuusiselän kaatopaikan ympäristöluvan mukaan. Linkki ympäristölupaan: http://www.avi.fi/documents/10191/56962/psavi_paatos_134_11_1-2011-12-30.pdf

Lupamääräyksessä nro 10 määrätään seuraavaa: "Kaatopaikan välipeittokerroksissa voidaan käyttää puhtaita maamassoja. Lisäksi välipeittokerroksissa voidaan hyödyntää maita, joiden kokonaisöljyhiilivetypitoisuus alittaa Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) alemman ohjearvon. Alempi ohjearvo bensiinijakeille (C5-C10) on 100 mg/kg, keskitisleille (>C10-C21) 300 mg/kg ja raskaille öljyjakeille (>C21-C40) 600 mg/kg."

Lievästi pilaantuneiden maa-aineksien  tuonnista on sovittava etukäteen kaatopaikan hoitajan kanssa. Jokaisessa kuormassa on oltava mukana tutkimustulos maa-aineksista. Vastaanotosta peritään hinnaston mukainen vastaanottomaksu.

Erityisjäte

Erityisjätteeet ovat jätteitä, joiden keräyksessä, käsittelyssä ja kuljetuksessa voidaan vaatia erityistoimia kuten niiden vastaanoton jälkeistä välitöntä peittämistä kaatopaikalla. Yleensä erityisjätteille on ennen vastaanottoa kaivettava kaatopaikan jätetäyttöalueelle kuoppa, johon ne peitetään.

Erityisjätteitä ovat mm: sairaaloiden pistävät ja viiltävät jätteet sekä asbestia sisältävät jätteet. Erityisjätteitä vastaanotetaan Kuusiselän kaatopaikalla. Tuonnista on sovittava etukäteen kaatopaikan hoitajan kanssa.