Kuusiselän kaatopaikan osayleiskaavan kuuleminen on käynnissä

04.10.2017 13:32


Rovaniemen kaupungin sivuilla pääsee tutustumaan Kuusiselän kaatopaikan osayleiskaavaan ja sen valmisteluun. Alla tarkempia tietoja, jotka on poimittu teknisen lautakunnan 29.8.2017 pitämän kokouksen pöytäkirjasta. 

 

Tuulialfa Oy kehittää Kuusiselän alueelle seitsemästä (7) tuulivoimalasta muodostuvan kokonaisuuden. Turbiinien yhteisteho on valittavasta voimalatyypistä riippuen noin 20-29,5 MW.

Kuusiselän tuulipuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a pykälän tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Osayleiskaavassa on osoitettu jätteenkäsittelyalue (EJ-1) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1), joille saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloita varten saa rakentaa huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä. Voimaloiden enimmäiskorkeus on kaavassa 240 metriä. Korkeimmalla sijaitsevat tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat noin tasolla +205, jolloin tuulivoimaloiden lavat voivat ulottua noin korkeustasolle +445 (korkeus merenpinnasta).

Kaavassa on osoitettu nykyiset ja ohjeelliset uudet tieyhteydet sekä ohjeelliset uudet maakaapelit. Lisäksi kaavassa on osoitettu jätteenkäsittelyalue (EJ-1), jolla sallitaan myös aurinkovoimalan ja biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen, kuten puutavaran kuivattaminen biokaasulaitoksen lämmöllä.

Kuusiselän tuulivoimahanke koostuu 7 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (maakaapeli), sekä muuntamosta, josta sähkö siirretään Kirsunkijärven eteläpuolella sijaitsevalle Carunan 110 kV voimajohdolle, jonne rakennetaan sähköliityntä.

Kaavoitus ehdottaa, että Kuusiselän osayleiskaavan kaavaluonnos laitetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavasta pyydetään lausunnot puolustusvoimilta, Lapin pelastuslaitokselta, Finavia Oy:ltä ja ympäristölautakunnalta. 

 

Lisätietoja:     Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
                        p. 016 322 8927
                        etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

                        Kaavoitusarkkitehti Johannes Jutila
                        p. 016 322 6025
                        etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi